Welkom bij Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven Voor meer informatie: 040 - 253 99 59

Klachtenregelement

Hoe kunt u een klacht indienen?
Een klacht over de manier waarop u geholpen bent of over het antwoord dat u gekregen hebt, kunt u schriftelijk indienen bij de coördinator van Bureau Sociaal Raadslieden. Klachtformulieren zijn verkrijgbaar bij het Bureau. Als u moeite heeft met het invullen van dit formulier kunt u uw klacht ook mondeling indienen bij de coördinator. Deze vult dan samen met u het klachtformulier in, waarna u het formulier ondertekent.

Hoe wordt de klacht afgehandeld?
De coördinator zal u binnen 2 weken uitnodigen voor een gesprek. In dit gesprek krijgt u de gelegenheid om de klacht toe te lichten. De coördinator heeft ook een gesprek met de betrokken medewerker. Indien de coördinator het nuttig vindt om een gesprek te regelen tussen u, de betrokken medewerker en de coördinator zelf, wordt hiervoor, na ieders toestemming, een afspraak gemaakt. Op basis van de verkregen informatie neemt de coördinator een beslissing. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Bezwaar
Bent u het niet eens bent met de afwikkeling van uw klacht, dan kunt u in bezwaar gaan bij het bestuur van Bureau Sociaal Raadslieden. Het bestuur zal de klacht in principe schriftelijk afhandelen.

Termijnen
Indienen van de klacht: binnen 6 weken. Afhandeling van de klacht door de coördinator: binnen 6 weken. Bezwaar tegen de afhandeling van de klacht bij het bestuur: binnen 6 weken. Afwikkeling van het bezwaar door het bestuur: 6 weken.

Waarnemingen
Bij afwezigheid van de coördinator of als de klacht (mede) een beslissing van de coördinator betreft zal één van de bestuursleden de taak van de coördinator overnemen. Dit bestuurslid zal niet betrokken zijn bij de behandeling van een eventueel bezwaar.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial