Welkom bij Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven Voor meer informatie: 040 - 253 99 59

Geldzaken

Geldzaken maken een wezenlijk onderdeel uit van het dagelijks leven van ons allemaal. We doen boodschappen, moeten rekeningen betalen en de dagelijkse administratie bijhouden om goed overzicht te hebben en te houden op onze financiële huishouding. In theorie lijkt dat niet zo moeilijk, maar in de praktijk blijkt het voor veel mensen niet gemakkelijk om hun geldzaken op orde te krijgen en te houden. Geldzaken kunnen geldzorgen geven, leiden tot schulden en financiële problemen.

Geldt dit ook voor u en zou u weer of meer grip op uw geldzaken willen krijgen, dan kan BSR u daarbij behulpzaam zijn. Samen met u kunnen we uw administratie ordenen (Klapperproject), nagaan welke regelingen of voorzieningen op u van toepassing zijn en u ondersteunen bij het aanvragen of terugbetalen daarvan, uw aangifte inkomstenbelasting verzorgen en ervoor zorgen dat u met begeleiding door een budgetcoach weer grip krijgt op uw geldzaken.

geld

Belastingen

Iedereen die in Nederland woont of er inkomen verdient moet jaarlijks belasting betalen.  Zo betaalt u bijvoorbeeld belasting over uw loon/salaris of uitkering. Hoeveel u aan belastingen moet betalen kan jaarlijks verschillen en is afhankelijk van de voor dat jaar geldende aftrekposten en heffingskortingen.

Heeft u moeite met het invullen van uw belastingpapieren en weet u niet of u moet betalen en hoeveel, of dat u mogelijk geld terugkrijgt, dan zoekt het BSR-team dit graag voor u uit en vult samen met u de belastingformulieren in. Laat BSR u informeren over de voorwaarden om voor deze gratis service in aanmerking te komen.

Toeslagen

De Nederlandse overheid kent diverse subsidieregelingen of tegemoetkomingen voor door u te maken kosten. De Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de door u te betalen premie voor de verplichte zorgverzekering. De Huurtoeslag een bijdrage in de kosten die u betaalt voor de huur van uw woning. Het Kindgebonden-budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen en de Kinderopvangtoeslag een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Naast deze tegemoetkomingen die de overheid voor haar rekening neemt, blijven er kosten over die u zelf zult moeten betalen. Of u recht heeft op (een van) deze toeslagen en om hoeveel geld het dan gaat, is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden (o.a. samenstelling van uw huishouden en de hoogte van uw inkomen).

BSR kan u bij de berekening daarvan behulpzaam zijn, evenals bij het aanvragen van toeslagen of bij de eventuele terugbetaling daarvan.

Uitkeringen

In Nederland verstaat men onder een uitkering een bepaald bedrag dat iemand ontvangt van de overheid. Het ontvangen van een uitkering is een recht. Nederland kent verschillende uitkeringen bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een bijstandsuitkering. Om in aanmerking te kunnen komen voor een van de uitkeringen dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

Graag informeren BSR-medewerkers u over de verschillende uitkeringen, de rechten en plichten die daarbij horen en vragen wij –als u dat wilt- samen met u een uitkering aan.

Schulden, incasso en beslag

Als u uw rekeningen niet meer kunt betalen dan kunnen de problemen zich snel opstapelen. U hebt schulden, terugbetalen is moeilijk en u bent het overzicht op uw financiën kwijt. Wanneer u een rekening niet op tijd en volledig betaalt kunt u te maken krijgen met aanmaningen, een incassobureau of komt er een deurwaarder bij u aan de deur, ingeschakeld door de schuldeiser(s).

Meestal stuurt een incassobureau u eerst een aanmaning en kunt u afspraken maken over een betalingsregeling als u kunt aantonen de openstaande rekening(en) niet in één keer te kunnen betalen. Een schuldeiser kan ook de rechter inschakelen om u toch de rekening te laten betalen. Doet u dat niet, dan kan een deurwaarder in opdracht van de schuldeiser(s) beslag laten leggen op uw loon/uitkering, banksaldo of inboedel. Aan de beslaglegging zijn hoge kosten verbonden die bij de openstaande schuld worden opgeteld en dus ook voor uw rekening komen.

Heeft u problematische schulden dan moet u zich in 1e instantie melden bij de gemeente Veldhoven, maar BSR kan u helpen bij het in kaart brengen van uw financiële problemen, samen met u veranderingen in uw financiën aanbrengen, behulpzaam zijn bij het treffen van regelingen en voorkomen dat uw schulden groter worden. Voor informatie of advies kunt u terecht tijdens onze inloopspreekuren.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

 

Momenteel werkt BSR het liefst op afspraak.
Voor het inplannen van een afspraak
zijn wij bereikbaar via telefoon
040-2539959 of mail info@bsrveldhoven.nl

Tijdens schoolvakanties vervalt het
juristen-, notaris- en avondspreekuur.